Teqview generelle salgs- og handelsbetingelser (B2B) Marts 2022

Teqview generelle salgs- og handelsbetingelser (B2B) Marts 2022 – Download her

1. Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for salg af tjenesteydelser (”Tjenesteydelserne”) leveret af:

Teqview ApS
CVR: 29811490
Saugskærvej 17, 5700 Svendborg
kontor@teqview.dk
+45 8686 8604
(”Sælger”)

1.2 Betingelserne gælder for aftaler indgået mellem Sælger og erhvervsdrivende kunder (”Kunden” eller ”Kunderne”).

2. Tjenesteydelserne

2.1 Tjenesteydelserne udgøres af Sælgers til enhver tid værende udbudte Tjenesteydelser og abonnementsaftale, der for nuværende bl.a. indbefatter: Installation, Overvågning af sprinkleranlæg, service, callcenter, dataarkiv, databehandling, samt webbaserede brugerflader. De af Sælger udbudte Tjenesteydelser fremgår for hovedpartens vedkommende af Sælgers hjemmeside, der er tilgængelig via dette link: www.teqview.dk (”Hjemmesiden”).

3. Aftaleindgåelse

3.1 Ved Sælgers afgivelse af Tilbud

3.2 I tilfælde, hvor Sælger til Kunden afgiver et tilbud om salg af Tjenesteydelser (”Tilbuddet”), er Tilbuddet gældende i 20 kalenderdage løbende fra datoen, hvor Sælger afgiver Tilbuddet, medmindre andet specifikt fremgår af det fremsendte Tilbud.

3.3 Når Kunden skriftligt accepterer Sælgers Tilbud inden for fristen, jf. afsnit 3.1.1, er der indgået en bindende aftale mellem Sælger og Kunden vedrørende salg af Tjenesteydelserne (”Aftalen”).

3.4 Sælgers Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Indtil Kundens accept er kommet frem til Sælger, er Sælger således berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at Tilbuddet over for Kunden bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til Sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele Kunden, hvis Tilbuddet er bortfaldet.

3.5 Sælger bekræfter, at Aftalen er indgået ved en købsaftale eller en ordrebekræftelse. Såfremt Kunden mener, at der er forhold i købsaftalen eller ordrebekræftelsen, der ikke er i overensstemmelse med Tilbuddet og/eller Kundens accept, påhviler det Kunden straks at reklamere skriftligt herover til Sælger.

4. Pris

4.1 Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

4.2 Sælger tager forbehold for pris- og afgiftsændringer. Kunden er således indtil levering forpligtet til at acceptere ændringer i prisen begrundet i dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger som følge af ændringer i fx leverandørpriser, generelle lønomkostninger, valutakurser, told, skatter og afgifter, der har indvirkning på Aftalens opfyldelse.

5. Betaling

5.1 Betaling iht. Faktura

5.2 Ved indgåelse af Aftale om Kundens køb af Tjenesteydelser iht. et af Sælger afgivet Tilbud, jf. afsnit 3.1, udsteder Sælger en faktura til Kunden efter indgåelsen af Aftalen, jf. afsnit 3.

5.3 Betaling iht. faktura skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal Sælger modtage Kundens betaling senest samtidig med, at Tjenesteydelserne leveres.

5.4 Såfremt leveringen udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), er Kunden – medmindre Sælger skriftligt meddeler Kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.5 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 8 %.

5.6 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Sælger, med mindre Sælger skriftligt har anerkendt dette. Kunden har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

6. Levering

6.1 Levering sker fra Sælgers adresse, dvs. ab lager, uanset om Sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunden bringer det solgte til Kunden. Leveringen af data forudsætter Kunden har nødvendig dækning for adgang til tele og internet. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for manglende levering af data, såfremt dette skyldes manglende dækning eller fejl i 3. parts ydelser i tilknytning til tele og internetadgang.

6.2 Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved Aftalens indgåelse, jf. afsnit 8. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 8 kalenderdage som værende rettidig levering, således at Kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser, herunder ophævelsesbeføjelser, over for Sælger.

6.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Sælger er i en situation som angivet i pkt. 8.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være
berettiget til ansvarsfrit at annullere Aftalen, når hindringen har varet i mere end 8 uger. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7. Reklamation

7.1 Når Kunden får leveret Tjenesteydelserne, skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af den udførte ydelse, som ordentlig forretningsbrug kræver.

7.2 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

7.3 Efter Sælgers valg vil mangler ved den solgte Tjenesteydelse blive afhjulpet. Alene hvis afhjælpning ikke sker inden rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige
regler samt disse Betingelser berettiget til at hæve Aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

7.4 Har Kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Sælger, kan Kunden ikke senere gøre den gældende.

7.5 Forandring af eller indgreb i den leverede Tjenesteydelse uden Sælgers skriftlige samtykke fritager Sælger for enhver forpligtelse.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Et erstatningskrav overfor Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte Tjenesteydelser og begrænses i øvrigt til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, og hvor Sælger har handlet groft uagtsomt.

8.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af Aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Tjenesteydelser.

8.3 Hvis der opstår en ekstraordinær situation, som er uden for Sælgers kontrol, eller hvor forpligtelsen grundet uforudsete eller udefrakommende begivenheder er blevet usædvanligt byrdefulde for Sælger at opfylde – og som må anskues som force majeure eller hardship – vil Sælgers forpligtelser blive suspenderet. Tidsrammen for suspenderingen vil være så længe den akutte situation varer, jf. dog pkt. 6.3. Eksempler omfattet af force majeure og hardship er naturkatastrofer, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, pandemier, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft, myndighedspåbud, sygdomsudbrud, sundhedskriser, epidemier, pandemier, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Sælger ikke kan holdes ansvarlig.

8.4 Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 8.3.

9. Tvister

9.1 Enhver uoverensstemmelse mellem Sælger og Kunden skal afgøres efter dansk ret og skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten, subsidiært Sælgers hjemting.

Kontakt os her

Til at hjælpe med at finde den rigtige løsning kontakt venligt Christina